tehlikeli atık geçici depolama alanı ünitesi

Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı Ünitesi

2 Nisan 2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle işletmelerde oluşan evsel, tehlikeli, elektronik, vb atıkların tamamı tek bir düzenleme ile kontrol altına alınmıştır. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 9. maddesinin C bendinde “Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almakla yükümlüdür” ibaresi yer almaktadır. Aylık 1000 kg’dan fazla atık üreten işletmeler İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni almak zorundadır. 

Aylık 1000 kg’dan az atık üreten işletmeler de, atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almaksızın atıklarını kendi sahasında en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir.

Bu kapsamda atık üreticileri, içinde bulundukları yılı da içerecek şekilde, 3 yıllık işletme süresini kapsayacak bir Atık Yönetim Planı hazırlamakla yükümlüdür. Atık yönetim planındaki en önemli hususlardan bir tanesi de tehlikeli atıkların geçici depolanacağı sahadır.

Bu geçici depolama sahası aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

  • Alanın üzeri kapalı olmalı ve dış etkenlere karşı korunaklı olmalıdır,
  • Tüm atıklar uygun şekilde etiketlenmelidir (depoya giriş tarihi, miktarı ve atik kodu),
  • Geçici depolama alanından sorumlu personelin belirlenmiş olması, 
  • Zeminin geçirimsiz olması,
  • Sızma veya dökülmelere karşı emici maddelerin bulundurulması, 
  • Sızma ve dökülme durumunda atıkları toplayacak bir drenaj kanalının/havuzlama hacminin bulunması, 
  • Yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirlerinin alınmış olması, 
  • Dışarıdan içeriye izinsiz olarak girişe izin vermeyecek yapıda olması gerekmektedir,
  • Ambalaj atıkları ve evsel atıklar için kullanılan alanda yağmur, rüzgar  gibi etkenlerle atıkların etrafa dağılmasına karşı önlem alınmalıdır. 

TORA, Tehlikeli Atık Geçici Depolama Ünitesi, yönetmelik ve düzenlemelerin gereksinimlerini sağlayan mobil bir çözümdür. Hem inşaat maliyetlerini ortadan kaldırır, hem de montaj esnasında olağan işletme koşullarını bölmez.

Tüm işletme koşulları için özel boyutlandırma yapılmaktadır.